top of page
header3.jpg

Know The Unknown

●   ●   ●

סיכונים תפעוליים

התהליכים העסקיים על שלל אתגריהם, מהווים את הבסיס של ניתוח הסיכונים התפעוליים. בבואנו לארגון, אנו מאתרים בו במהרה, את הנקודות הרגישות ואת החשיפות העיקריות להתממשות הסיכונים. 
בהמשך לכך, אנו מגבשים מדיניות ומתודולוגיות המתאימות לדינאמיקה הפנים ארגונית ולאופי הארגון אשר מבוססות על פתרונות יישומיים, יעילים ויצירתיים, לשם הטמעה קלה יחסית, של השינוי. 

לרשותך פירוט השירות: 

  • איתור נקודות רגישות ובניית Key risk Indicator) KRI) ליצירת Dashboard ניהולי

  • פיתוח ובניית תהליכי עבודה תפעוליים וטכנולוגיים מותאמים לארגון ולרגולציה המשולבים בקרות מובנות ומפחיתות סיכון

  • BCP (Business Continuity Plan) - כתיבת וניהול תכניות להמשכיות עסקית במצבי חירום

  • פיתוח  וכתיבת מדיניות ומתודולוגיות לניהול הסיכונים 

  • יצירת תהליך זרימת מידע ודיווח בארגון, לצד תכלול התחום בפונקציה מרכזית

  • ביצוע סקרי סיכונים לרוחב ועומק הארגון ובניית מפות סיכונים ממוקדות המסייעות לניהול אפקטיבי של הסיכון

  • ביצוע סקרי עומק במוקד סיכון מהותיים בארגון

  • הכשרות והרצאות אינטראקטיביות המותאמות למגוון התפקידים הרלוונטיים 

bottom of page